znak Božic
 Co se děje...
Co říká na sudý počet zastupitelů ministerstvo vnitra?
   Dopisem ze dne 17. července 2006 jste se na Ministerstvo vnitra obrátil s dotazem, zda může mít zastupitelstvo obce sudý počet členů. Odpověď zní: ano.
    Stanovení počtu členů zastupitelstva obce řeší § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením přihlédne zastupitelstvo obce při určení počtu členů nově voleného zastupitelstva zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Zákon dále blíže upravuje dolní a horní hranici počtu členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel v obci ( rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby).
    Minimální i maximální počet členů zastupitelstva je sice dán lichou číslovkou, ale zákon již neobsahuje požadavek, aby zvolený počet členů zastupitelstva byl taktéž lichý. Z toho dovozujeme, že počet členů zastupitelstva obce může být i sudý. Přesto by bylo zřejmě vhodné, aby byl určen počet členů zastupitelstva v mezích zákona lichou číslovkou a to z důvodu lepší aplikovatelnosti principu hlasování a rozhodování zastupitelstva nadpoloviční většinou svých členů (viz § 87 zákona o obcích).
    Naproti tomu počet členů rady obce musí být lichý (viz § 99 odst. 3 zákona o obcích).
    Závěrem je nutno konstatovat, že výše uvedený právní názor není právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší pouze soudům.

    Ing. Marie Kostruhová
    ředitelka odboru dozoru a kontroly
    veřejné správy

    P. S. Dejme si ještě cvičný úkol: Jaká je nadpoloviční většina např. z dvanácti (12)?
    a) 6    b) 7    c) 6,5

    Kdo odpověděl za b), ten se trefil a následně z toho vyvodil závěr, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina zastupitelů,tj. 7, a návrh je zastupitelstvem schválen, když pro něj hlasuje taky 7 zastupitelů. Nevidím v tom - na rozdíl od paní ředitelky - vůbec žádný problém. Vy ho někdo vidíte? Ozvěte se.