znak Božic
 Co se děje...
9. zasedání Zastupitelstva obce Božice
Na programu 9. zasedání ZO Božice byly následující body: Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Božice, zpráva o činnosti rady obce, rozpočtové opatření č. 9 a č. 10/2007, různé, diskuze. a usnesení.
Stěžejním bodem jednání byl Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Božice. Návrh vysvětlil ing. arch. Hučík. V následné diskuzi se zastupitel ing. Vařák dotazoval, proč je v návrhu plocha průmyslové výroby pod terasami a je-li plocha ve vlastnictví obce. Místostarosta ing. Čurda mu v odpovědi zdůvodnil tuto plochu mj. následovně: Obec hledá takové plochy, které se dopravou vyhnou průjezdu obcí; plochy za nádražím nejsou z řady důvodů vhodné; necelých 5 ha pod terasami koupili ing. Popelka a Vybíral od Pozemkového fondu bez dražby pro zemědělskou výrobu a stát má na ni předkupní právo. Ing. Čurda ještě dodal: Je to jedno, komu pozemky patří, bavit se o vlastnících je druhořadé. O změnách územního plánu rozhoduje obec, ne vlastník pozemku.
Ze zprávy o činnosti rady obce, kterou přečetl starosta ing. Klíč, vyjímáme: Rada obce doporučila ke schválení 5 stavebních parcel za DPS, nedoporučila prodej dvou menších ploch žadatelce pod třemi bytovkami (směrem na Kolonii), doporučuje prodej sklepa k Boroticím a pozemku k rozšíření přídomovní zahrady vlastníkovi z ulice ke smeťáku. Rada se zabývala problémem nepovolené skládky na obecních polních cestách. Obec prostřednictvím svého právníka zahajuje jednání se zodpovědnou osobou. V havarijním stavu jsou kamna v obecní kuchyni (koupí se nové) a kotel na dřevní štěpky (výpadek elektroniky, náklady 70 000 Kč), který bohužel už není v záruce. V Relaxu byl namontován změkčovač vody a byla podána informace o tržbách za listopad a prosinec 2007. Nadále probíhají vážná jednání s firmou El Niňo o průmyslovou plochu bývalé krosové dráhy u Jevišovky. Firma má zájem o celou plochu, obec nabízí část bez záplavového území, které pronajala místnímu SDH.
Zazněly rovněž informace o pohledávkách občanů vůči obci a vyřazování majetku obce. Vyřazena byla mj. stará poškozená sekačka (použitá jako protihodnota na nákup nové sekačky) a starý křovinořez.
Starosta též stručně informoval o usnesení sdružení VaK týkající se navýšení vodného a stočného na celkovou sumu 54,45 Kč za kubík vody. Rada nedoporučila žádost města Hrušovany n. Jev. o finanční příspěvek na opravu hasičské zbrojnice.
Starosta rovněž informoval o rozhodnutí Jihomoravského kraje neposkytnout v roce 2008 dotace na rozšíření kanalizace v obcích do 2000 obyvatel, které již mají vybudovanou čistírnu odpadních vod, což se bohužel týká i naší obce. Dále informoval o podávání návrhů, které budou v budoucnu zařazeny do Návrhu změny územního plánu č. 3. Těmto problematikám se na našich stránkách budeme věnovat podrobněji. Předseda komise životního prostředí I. Hudec informoval o aktivitách komise a problematice hospodaření v obecních lesích. Rovněž tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji.
Bodům Různé a Diskuze se budeme v nejbližší době věnovat v samostatném materiálu. Hlasování o usnesení probíhalo jednomyslně s výjimkou schvalování jednotlivých ploch zahrnutých do Změny ÚP č. 2. a neschválení prodeje dvou ploch pod třemi (statkovými) bytovkami.

Jak hlasovali zastupitelé pro změnu č.2:
Plocha pod Žilíkovou zahradou: 15 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.
Plocha (stráň) naproti Březinovým: 15 pro, nikdo proti, ani se nezdržel.
Plocha pod terasami: 9 pro, 6 proti nebo se zdrželo (mgr. Nevrkla, Hala, Kudlička, ing. Leisser, Fojtíková, ing. Vařák).
Bývalá krosová dráha: 13 pro, 2 se zdrželi, nikdo nebyl proti.
Neschválení prodeje dvou ploch pod bytovkami podpořilo 13 zastupitelů, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování.

Mgr. Ladislav Nevrkla

 

Cesta na terasy
 

Cesta na terasy
 

Jaká výroba zde bude?
 

Plocha pod cestou na terasy
 

Pole pod cestou na terasy
 

Terasy s vinicemi se na to dívají
 

To tmavé je průmyslová zóna
 

Zoraná plocha pro průmyslovou výrobu
 

Pohled na bývalou dráhu
 

Tady bylo občerstvení
 

Vjezd - vpravo areál SDH
 

Vjezd do areálu autodromu
 

Zatáčka před cílovou rovinkou
 

Zbytek motokrosových kopečků